2015YLE劍橋兒童英語認證榜單

2015常春藤兩岸英語檢定大賽榜單

2015賴世雄美語國小英語期中考榜單

2014 賴世雄美語英語期中考榜單

103學年度上學期 期中考英語成績優異學生

2014 賴世雄美語GEPT初級英文檢定高分通過

2013 賴世雄美語GEPT初級英文檢定榜單

2013 賴世雄美語GEPT初級英文檢定合格

2014 賴世雄美語英語畢業考榜單

102學年度下學期 畢業考英語成績優異學生

2014 賴世雄美語英語期末考榜單

102學年度下學期 期末考英語成績優異學生

2014 賴世雄美語英語期中考榜單

102學年度下學期 期中考英語成績優異學生

2013 賴世雄美語英語期中考榜單

102學年度下學期期末考英語成績優異學生

共 10 條 顯示第 1 頁 1-10 條
[1]